ایجاد پروژه جدید

پلن های اشتراک ماهیانه فریلنسرها

اشتراک عادی

برای تازه کارها
 • تعداد پیشنهاد: 10
 • کارمزد: 12 درصد
 • حداکثر نمونه کار: 3
 • تسویه حساب: 48 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز:
 • اولویت نمایش پیشنهاد: 4
 • پیش نیاز: ---

اشتراک برنزی

محبوب
اقتصادی و مناسب
 • تعداد پیشنهاد: 25
 • کارمزد: 8 درصد
 • حداکثر نمونه کار: 5
 • تسویه حساب: 48 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز:
 • اولویت نمایش پیشنهاد: 3
 • پیش نیاز: ---

اشتراک نقره ای

مناسب برای حرفه ای ها
 • تعداد پیشنهاد: 35
 • کارمزد: 5 درصد
 • حداکثر نمونه کار: 12
 • تسویه حساب: 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز:
 • اولویت نمایش پیشنهاد: 2
 • پیش نیاز: ---

اشتراک طلایی

مناسب برای شرکت ها
 • تعداد پیشنهاد: 50
 • کارمزد: 3 درصد
 • حداکثر نمونه کار: 18
 • تسویه حساب: 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز:
 • اولویت نمایش پیشنهاد: 1
 • پیش نیاز: ---
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...