ایجاد پروژه جدید

پلن های اشتراک ماهیانه فریلنسرها

اشتراک عادی

برای تازه کارها
 • تعداد پیشنهاد : 10
 • کارمزد : 12 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 3
 • تسویه حساب : 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 4
 • پیش نیاز : ---

اشتراک برنزی

محبوب
اقتصادی و مناسب
 • تعداد پیشنهاد : 10 + 60
 • کارمزد : 10 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 5
 • تسویه حساب : 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 3
 • پیش نیاز : ---

اشتراک نقره ای

مناسب برای حرفه ای ها
 • تعداد پیشنهاد : 15 + 120
 • کارمزد : 8 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 12
 • تسویه حساب : 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 2
 • پیش نیاز : دو پروژه موفق

اشتراک طلایی

مناسب برای شرکت ها
 • تعداد پیشنهاد : 20 + 240
 • کارمزد : 6 درصد
 • حداکثر نمونه کار : 20
 • تسویه حساب : 24 ساعته
 • مشاهده پروژه ممتاز :
 • اولویت نمایش پیشنهاد : 1
 • پیش نیاز : چهار پروژه موفق
پیشرفت مسیر شغلی
درحال بارگزاری ...